Αρχική

Αποστολή της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας είναι η καλλιέργεια πνεύματος καινοτομίας και επιχειρηματικής νοοτροπίας στους φοιτητές και τα μέλη Ε.Π. του Ιδρύματος μέσα από τη συνεχή προώθηση θεματικών και δράσεων  που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

Ουσιαστικά, η ΜΟΚΕ εστιάζει το έργο της στην παροχή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, που δεν θα περιορίζεται στην τυπική διδασκαλία των εντός των προγραμμάτων σπουδών για να μεταδώσει γνώσεις και να καλλιεργήσει προσόντα και δεξιότητες, αλλά θα περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες ενημέρωσης, εξοικείωσης, ενθάρρυνσης και ενεργοποίησης των φοιτητών, με σκοπό να κάνουν το επόμενο βήμα με σιγουριά και να αναπτύξουν δικές τους επιχειρηματικές και καινοτομικές δραστηριότητες.

Η ενσωμάτωση της ΜOνάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στις εκπαιδευτικές διαδικασίες αποτελεί βασική επιδίωξη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και καταλαμβάνει πρωτεύοντα ρόλο στο πλαίσιο της ευρύτερης αποστολής του, να αποτελέσει φορέα ανάπτυξης και καινοτομίας στην περιοχή του.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο - Μπροσούρα 

Τρίπτυχο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας