Σκοπός/Aντικείμενο

Αποστολή της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΤΕΙ Σερρών είναι η καλλιέργεια πνεύματος καινοτομίας και επιχειρηματικής νοοτροπίας στους φοιτητές και τα μέλη Ε.Π. του Ιδρύματος μέσα από τη συνεχή προώθηση θεματικών και δράσεων  που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

 Ειδικότερα, οι στόχοι της ΜΟΚΕ αναφέρονται ως εξής:

  • η συμβολή στην ανάπτυξη μιας φιλικότερης στάσης σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας,
  • η ανάπτυξη ικανοτήτων εντοπισμού και αξιοποίησης επιχειρηματικών ευκαιριών στους φοιτητές,
  • η παροχή κατάρτισης και η ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων για την ίδρυση μιας επιχείρησης και τη διαχείριση της λειτουργίας της,
  • η υποστήριξη των φοιτητών στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών,
  • η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας του Ιδρύματος και του επιχειρηματικού κόσμου.

Ουσιαστικά, η ΜΟΚΕ εστιάζει το έργο της στην παροχή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, που δεν θα περιορίζεται στην τυπική διδασκαλία των εντός των προγραμμάτων σπουδών για να μεταδώσει γνώσεις και να καλλιεργήσει προσόντα και δεξιότητες, αλλά θα περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες ενημέρωσης, εξοικείωσης, ενθάρρυνσης και ενεργοποίησης των φοιτητών, με σκοπό να κάνουν το επόμενο βήμα με σιγουριά και να αναπτύξουν δικές τους επιχειρηματικές και καινοτομικές δραστηριότητες.

Αποδέκτες του έργου της ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Σερρών είναι οι φοιτητές του ιδρύματος, οι απόφοιτοι, τα μέλη Ε.Π. και οι επιχειρήσεις της περιοχής.