Υπηρεσίες

 H παρέμβαση της ΜOΚΕ του Τ.Ε.Ι. Σερρών υλοποιείται μέσα τις παρεχόμενες υπηρεσίες της και δράσεις προς το ενδιαφερόμενο κοινό του ιδρύματος και οι οποίες αναλύονται ως εξής: 

  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού (οδηγοί, φυλλάδια, έντυπα) για θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε ιδρυματικό επίπεδο.
  • Εισαγωγή μαθημάτων Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής, καθώς και υποστήριξη των άλλων Τμημάτων στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες. 
  • Δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου εκπαιδευτικού και ενημερωτικού περιεχομένου, το οποίο θα οργανώνει και θα διαθέτει συνεχώς μία ευρεία θεματολογία ζητημάτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές μέσω του Διαδικτύου.
  • Διενέργεια σεμιναρίων ευαισθητοποίησης και κατάρτισης πάνω σε σύγχρονα ζητήματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με στόχο την ευαισθητοποίηση και παροχή κινήτρων στις προσπάθειες των φοιτητών και αποφοίτων να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες.
  • Διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε επιχειρήσεις, θερμοκοιτίδες, τεχνολογικά πάρκα και ερευνητικά κέντρα με στόχο την υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών.
  • Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παραπάνω δράσεων μέσα από ένα σύστημα καταγραφής επωφελούμενων ατόμων (φοιτητών, αποφοίτων, μελών Ε.Π.) και φορέων (επιχειρήσεων, οργανώσεων), ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων καθώς και η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.